Show simple item record

dc.contributor.authorBüyükahıska, Dilek
dc.contributor.authorKozallık, Rüveyda H. Çebi
dc.date.accessioned2020-06-21T10:09:05Z
dc.date.available2020-06-21T10:09:05Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.7827/TurkishStudies.13939
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpBeE1UZ3dNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/6464
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, yabancı dil öğretmenlik programındaöğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerinin kelime öğrenmestratejileri kullanım sıklıklarını öğrencilerin cinsiyetleri, öğrenimgörmekte oldukları program ve sınıf düzeyleri gibi değişkenler açısındanincelemektir. Araştırmanın katılımcılarını Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Eğitim Fakültesi, İngilizce ve Almanca öğretmenlik programlarındaöğrenim görmekte olan 363 öğrenci oluşturmaktadır. İngilizceöğretmenliği bölümünden 194 (134 kız, 60 erkek), Almanca öğretmenliğibölümünden ise 169 öğrenci (136 kız, 33 erkek) gönüllü olarak çalışmayakatılmıştır. Araştırmanın verileri Kocaman ve Kızılkaya Cumaoğlu(2014)’nun geliştirdiği ölçek yardımıyla toplanmıştır. Araştırmanınsonuçları, İngilizce öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte olanöğrencilerin cinsiyet değişkenine göre kelime öğrenme stratejilerinikullanma sıklıklarının sadece bilişsel boyutta farklılaştığını ortayakoymuştur. Buna karşın, Almanca öğretmenliği bölümü öğrencilerininstrateji kullanımları cinsiyete göre anlamlı fark göstermemiştir.Araştırmanın bir diğer sonucuna göre, İngilizce bölümündeki öğrencilerinsınıf düzeyleri ile strateji kullanım sıklıkları arasında bir ilişki yokken,Almanca öğretmenliği öğrencilerinin strateji kullanım sıklıkları ile kelimeöğrenme strateji ölçeğinin tüm boyutları arasında sınıf düzeyleriaçısından istatiksel anlamda önemli bir ilişki belirlenmiştir. Ayrıca,program değişkeni açısından yapılan değerlendirmede Almanca veİngilizce öğretmenlik programları arasında sadece bellek ve telafistratejilerinin kullanım sıklıkları açısından anlamlı farklılıklarbulunmuştur. İlgili literatür ışığında araştırma sonuçları tartışılmış veyabancı dil sınıflarında kelime öğrenme stratejilerinin öğretimine ilişkinönerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThis research aimed to determine language students’ frequency ofvocabulary strategy use with regard to various variables such as gender,their education programs, and the years of education. The sample of thecurrent research were 363 university students enrolled in EnglishLanguage Teaching Department (ELT) and German Language TeachingDepartment (GLT) at Ondokuz Mayıs University. 194 of the participantswere from the ELT program (134 females, 60 males) and 169 of them werefrom the GLT program (136 females, 33 males). The scale developed byKocaman and Kızılkaya Cumaoğlu (2014) is used to collect research data.According to research results, females and males in ELT programsignificanly differ in the use of cognitive strategies. Conversely, gendervariable did not affect the vocabulary strategy use of the students in theGLT program. Again, no relation was found between the years ofeducation in the ELT program and the frequency of vocabulary strategyuse. However, the findings showed that GLT students’ frequency ofvocabulary strategy use varied significantly in every single strategysubdimension in view of their years of education. Furthermore, thereexisted a meaningful relation between the ELT and GLT students in thefrequency of vocabulary strategy use in regard to memory andcompensation strategies. Under the framework drawn, the results of thepresent study were elucidated in the lights of previous research inliterature, and major suggestions were set for teaching of vocabularylearning strategies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.7827/TurkishStudies.13939en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAntropolojien_US
dc.subjectArkeolojien_US
dc.subjectSanaten_US
dc.subjectAsya Çalışmalarıen_US
dc.subjectDavranış Bilimlerien_US
dc.subjectİşen_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.subjectİletişimen_US
dc.subjectKriminoloji ve Ceza Bilimien_US
dc.subjectKültürel Çalışmalaren_US
dc.subjectNüfus İstatistikleri Bilimien_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectÖzelen_US
dc.subjectÇevre Çalışmalarıen_US
dc.subjectErgonomien_US
dc.subjectEtiken_US
dc.subjectEtnik Çalışmalaren_US
dc.subjectAile Çalışmalarıen_US
dc.subjectFilmen_US
dc.subjectRadyoen_US
dc.subjectTelevizyonen_US
dc.subjectFolkloren_US
dc.subjectCoğrafyaen_US
dc.subjectSağlık Politikaları ve Hizmetlerien_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectBilim Felsefesi ve Tarihien_US
dc.subjectOtelciliken_US
dc.subjectKonaklamaen_US
dc.subjectSpor ve Turizmen_US
dc.subjectBeşeri Bilimleren_US
dc.subjectBilgien_US
dc.subjectBelge Yönetimien_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.subjectDil ve Dil Bilimen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.subjectEdebiyaten_US
dc.subjectEdebi Teori ve Eleştirien_US
dc.subjectMantıken_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectOrtaçağ ve Rönesans Çalışmalarıen_US
dc.subjectMüziken_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectBeslenme ve Diyetetiken_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.subjectSiyasi Bilimleren_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectKamu Yönetimien_US
dc.subjectHalkla İlişkileren_US
dc.subjectDin Bilimien_US
dc.subjectSosyal Çalışmaen_US
dc.subjectSosyolojien_US
dc.subjectMadde Bağımlılığıen_US
dc.subjectTiyatroen_US
dc.subjectKentsel Çalışmalaren_US
dc.subjectKadın Araştırmalarıen_US
dc.titleYabancı Dil Öğrencilerinin Kelime Öğrenme Stratejileri Kullanım Sıklıklarıen_US
dc.title.alternativeForeign Language Students’ Frequency of Vocabulary Strategy Useen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue19en_US
dc.identifier.startpage307en_US
dc.identifier.endpage326en_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record