Show simple item record

dc.contributor.authorYüzbaşıoğlu, Hüseyin Emir
dc.contributor.authorSaraç, Duygu
dc.contributor.authorSaraç, Y. Şinasi
dc.contributor.authorBal, Seda
dc.contributor.authorCanbaz, Sevgi
dc.date.accessioned2020-06-21T10:43:28Z
dc.date.available2020-06-21T10:43:28Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1302-4817
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TlRrM056ZzQ=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/9498
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı, hastalarının diş hekimliğinde kullanılan bazı çapraz infeksiyon kontrolü uygulamalarına karşı duyarlılıklarını değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışmaya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne başvuran toplam 200 hasta dahil edilmiştir. Hastalara sosyodemografik özellikleri ile çapraz infeksiyonun riski ve bu konudaki duyarlılıklarını değerlendiren sorular sorulmuştur. Veriler ortanca (minimum-maksimum) ve yüzde olarak verilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde Pearson, Fisher-Kesin ki-kare ve eğimde ki-kare testleri kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların 91 (% 45)'i kadın, 109 (%55)'u erkek olup, yaş ortancası 40 (16-76) yıl olarak bulunmuştur. Hastalar diş hekimlerinden yaptıkları işlemler süresinde %90.0'ı eldiven, % 83.0' ü maske ve % 18.0'i koruyucu gözlük giymelerini beklemektedir. Katılımcıların çoğunluğu eldivenlerin hastalan korunmak, maske ve gözlüğün ise diş hekiminin kendisini korunmak için kullanıldığına inanmaktadırlar. Çalışmaya katılan hastaların % 44.5'i dental tedavileri sırasında çapraz infeksiyon riskinden endişelenmektedir. Cinsiyet ve öğrenim durumu açısından değerlendirildiğinde eldiven kullanımında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (x224.79, p0.001). Koruyucu gözlük kullanımı, cinsiyet (x28.01,p0.05) ve gelir düzeyi (x2 7.32, p0.01) açısından incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Sonuç: Bu çalışma sonucunda hastaların çapraz infeksiyon kontrolü konusunda duyarlı oldukları, ancak uygulamalar konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları kanısına ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractAim: The aim of the present study is to investigate the perception of dental patients about cross infection control. Material and Method: A descriptive investigation was peiformed among 200 outpatient of Ondokuz Mayıs University Dental Faculty Clinic. A questionnaire about participations social-demographic characteristics and the perception to cross infection control was applied. The data were given as median (minimum-maximum) and percentage. Analyses of data were performed by using Pearson, Fisher-Kesin chi-square and chi-square for trend. Results: This study included 91 (45%) female and 109 (95%) male dental patients whose mean ages were 40 (16-76) years. 90% of the patients expected from the dentists to wear gloves, 83% to wear face masks and 18% to wear spectacles during dental treatments. Most patients believed that gloves were used for the patient's protection, and, they also believed that face masks and spectacles were used to protect the dentist from the infections. 44.5% of the patients concerns about the risk of cross infection during dental treatment. Statistically differences were found when the results were evaluated in terms of the gender and education level (x2 24.79, p<0.001, p<0.001). The use of the spectacles showed significant differences according to gender (x2 8.01,p<0.05,) and income level (x2 7.32, p<0.01,). Conclusion: According to the questionnaire results, dental patients had a high level of perception to the cross infection control, but there was a lack of knowledge about cross infection.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDiş Hekimliğien_US
dc.titleDiş hekimliği hastalarında çapraz infeksiyon kontrolü duyarlılığının araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of perception of cross infection control in dental patientsen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage103en_US
dc.identifier.endpage110en_US
dc.relation.journalOndokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg.en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record