Show simple item record

dc.contributor.authorSaraç, Duygu
dc.contributor.authorSaraç, Y. Şinasi
dc.contributor.authorKurt, Murat
dc.contributor.authorKurt, Şafak
dc.date.accessioned2020-06-21T10:43:26Z
dc.date.available2020-06-21T10:43:26Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn1302-4817
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TlRVek9EWTI=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/9489
dc.description.abstractAmaç: Çalışmanın amacı, öjenol içermeyen bir geçici simanın dentin yüzeyinden üç farklı temizleme yöntemi ile uzaklaştırılması işlemlerinin, cam iyonomer ve adeziv rezin simanın dentine bağlanma dayana üzerindeki etkilerini incelemektir. Materyal ve Yöntem: Çalışmada 40 adet çiiriiksüz molar dişin kron ve kökü köle kısımlarından ayrıldıktan sonra kron bölümü bukkal ve lingual olarak meziodistal yönde iki parçaya ayrıldı. Toplam 80 adet örnek, bukkal ve lingual yüzeyleri açıkta kalacak şekilde otopolimerizan akril bloklar içine yerleştirildi ve dentin seviyesine kadar prepare edildikten sonra zımparalandı. Akrilik geçici kron materyalinden 80 adet 5 mm çapında, İnim kalınlığında diskler hazırlandı ve geçici siman ile dentin yüzeylerine yapıştırıldı. Örnekler her biri 10 adet örnek içeren 8 gruba ayrıldı. Akrilik diskler kaldırıldıktan sonra geçici simanın mekanik olarak temizlenmesinin ardından kontrol gruplarında sünger pelet ve su, diğer gruplarda dentin yüzey temizleme işlemleri olarak 10 sn. pomzalı su ile fırçalama, 15 sn. sünger pelet ile etanol ve 15 sn. sünger pelet ile Sikko Tim uygulandı. Yüzey temizleme işlemlerinden sonra cam iyonomer siman ve adeziv rezin siman dentin yüzeylerine şeffaf matriks yardımı ile yerleştirildi. Bu işlemlerin ardından tüm örneklere makaslama testi uygulandı. Elde edilen test sonuçları Saphiro-Wilk testi ve Tek Yönlü Varyans analizi ile istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bulgular: Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, cam iyonomer siman grubunda, kontrol ile etanol uygulanan örnekler arasında ve Panavia F grubunda pomzalı su ve etanol uygulanan örnekler arasında fark bulunmazken (p0.()5), diğer gruplar arasında ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p0.()l, p0.001). Sonuç: Dentin yüzeyi temizleme işlemleri her iki daimi simanın dentine bağlanma dayananı artırmaktadır. Dentin yüzeylerine en yüksek bağlanma dayana Sikko Tim ile elde edilmiştir.en_US
dc.description.abstractAim: The aim of this study was to evaluate the effects of three different dentin surface cleaning treatments to remove the eugenol free temporary cement on the bond strengths of glass ionomer and adhesiv resin cements to dentin. Material and Methods: In this study 40 extracted, caries and restoration free human molars were sectioned at the cemento-enamel junction, than the cronal parts were seperated through the mesio-distal axis to buccal and lingual parts. Totally 80 specimens were placed in the autopolymerizing acrylic resin with the buccal and lingual surfaces facing up and grinded after prepared up to the dentin. 80 discs that were 5mm in diameter and I mm thickness, were made with the acrylic temporary crown material. Then these discs were cemented to dentin surfaces with temporary cement. The specimens were divided into 8 groups of 10 specimens. After acrylic discs were removed, temporary cements were cleaned mechanically. In the control groups sponge pelet and distilled water, in other groups 10 sec. brushing with pumice, 15 sec. sponge pelet with ethanol and 15 sec. sponge pelet with Sikko Tim were applied as dentin surface cleaning treatments. After surface cleaning treatments, glass ionomer and adhesiv resin cements were placed on to dentin surfaces by using transparent matrix. After these procedures, shear tests were performed to all specimens. The results were compared statistically by using Saphiro-Wilk test and one-way analysis of variance. Results: The results of the statistical analysis were showed that in glass ionomer group, control and ethanol treatments and in the Panavia F group, pumice and ethanol treatments were not significantly different (P> 0.05), but in the other groups significant differences were found (P< 0.01, P< 0.001). Conclusion: Dentin surface cleaning treatments increased the bond strength of two cements to dentin. The highest bond strength was obtained with Sikko-Tim.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDiş Hekimliğien_US
dc.titleGeçici simantasyon sonrası dentin yüzeyi temizleme işlemlerinin cam iyonomer ve adeziv rezin simanın dentine bağlanma dayancı üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of dentin surface cleaning treatments on the bond strenght of glass ionomer and adhesive resin cements to dentin after temporary cementationen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage25en_US
dc.identifier.endpage29en_US
dc.relation.journalOndokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg.en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record