Show simple item record

dc.contributor.authorSardoğan, Mehmet E.
dc.contributor.authorKarahan, T. Fikret
dc.date.accessioned2020-06-21T10:40:24Z
dc.date.available2020-06-21T10:40:24Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn1301-3718
dc.identifier.issn2458-8342
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TmpRM05UYzM=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/9345
dc.description.abstractBu araştırmada araştırmacılar tarafından geliştirilen 10 oturumluk İnsan İlişkileri Beceri Eğitimi Programı’nın evli bireylerin evlilik uyum düzeyleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma grubu programa gönüllü olarak katılmak isteyen 24 evli bireyden oluşturulmuştur. Araştırma deseni olarak Kontrol Gruplu Ön-test Son-test Model kullanılmış ve 12 birey deney 12 birey de kontrol grubuna alınmıştır. Araştırmaya katılan evli bireylerin evlilik uyum düzeyleri Kışlak-Tutarel (1999) tarafından Türkiye uyarlaması yapılan “Evlilikte Uyum Ölçeği” ile ölçülmüştür. Verilerin analizinde Mann Whitney U Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Araştırma bulguları; 10 oturumluk İnsan İlişkileri Beceri Eğitimi Programı’na katılan evli bireylerin evlilik uyum düzeylerinin, programa katılmayan bireylerin evlilik uyum düzeylerinden daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur (p.01). Elde edilen bulgular, İnsan İlişkileri Beceri Eğitimi Programı’nın evli bireylerin evlilik uyum düzeylerini olumlu yönde etkilediği şeklindedir.en_US
dc.description.abstractIn this study the effect of human relation skill training program with 10 sessions which was developed by researchers on the level of marital adjustment level of married couples were investigated. The working group was consisted of 24 voluntary married couples. Pre – test and post – test model was used with control group and experimental group were consisted 12 individual. Married couples marital adjustment level was measured with “Marital Adjustment Scale“ which was developed by Kışlak – Tutarel (1999). The data were analyzed with Mann Whitney U test and Wilcoxon Signed Rank Test. Data handled in this research had shown that married couples who were particapated 10 sessions of human relations skill training program had higher level of marital adjustment than other individuals who were not participated in training program (P<.01).The findings of this had shown that positive effect on the human relations skill training program had levels of marital adjustment of married couples.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleEvli Bireylere Yönelik Bir İnsan İlişkileri Beceri Eğitimi Programı'nın Evli Bireylerin Evlilik Uyum Düzeylerine Etkisien_US
dc.title.alternativeThe Effect of Human Relation Skill Training Program for Married Couples on the Level of Marital Adjustment of Married Couplesen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume38en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage89en_US
dc.identifier.endpage102en_US
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record