Show simple item record

dc.contributor.authorÖztürk, Hilal Eser
dc.contributor.authorTerzi, Özlem
dc.contributor.authorÖge, İhsan
dc.date.accessioned2020-06-21T10:39:18Z
dc.date.available2020-06-21T10:39:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1305-9173
dc.identifier.issn2717-7157
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprNU16QTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/9075
dc.description.abstractAmaç: Optik koherens tomografi (OKT) ile değerlendirilen maküla volüm analizinin glokomun tanısı ve takibinde kullanımını araştır-maktır.Gereç ve Yöntemler: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, göz kliniğinde takip edilen 50 glokom hastası ve sağlıklı gönüllülerden seçilen 50normal birey çalışmaya dahil edildi. Glokom grubundaki hastalar görme alanına göre erken evre glokom (35 hasta) ve ileri evre glokom(15 hasta) olarak iki gruba ayrıldı. Stratus-OKT ile optik sinir başı (OSB), peripapiller retina sinir lifi tabakası (RSLT) kalınlığı ve makülavolümü ölçümleri yapıldı. Maküla volümü ve diğer OKT parametrelerinin glokomun varlığı ve evresi ile ilişkisi incelendi. Maküla volü-mü, ortalama RSLT kalınlığı ve C/D oranının glokom tanısında duyarlılığını karşılaştırmak için ROC analizi yapıldı.Bulgular: Ortalama maküler volüm değerleri erken evre glokomda 6,59 0,44 mm 3 , ileri evre glokomda 6,05 0,38 mm 3 ve kontrolgrubunda 6,98 0,34 mm 3 olarak bulundu. Erken ve ileri evre glokom gruplarının hem kontrol grubu ile, hem de birbirleri ile olan karşılaş-tırmalarında, fovea volümü hariç tüm volüm parametrelerinde, tüm RSLT parametrelerinde ve disk alanı hariç tüm OSB parametrelerindeanlamlı fark tespit edildi (P0,05). ROC analizleri sonucu elde edilen AUROC değerleri maküla volümü, RSLT ve C/D oranı için sırasıyla0,786, 0,814 ve 0,912 olarak hesaplandı.Sonuç : OKT ile maküla volümü analizi glokomatöz yapısal defektlerin değerlendirilmesinde objektif ve kantitatif veriler sağlar. Makülerölçümlerin glokom tanısı ve takibinde OSB ve RSLT parametreleri ile birlikte kullanımı uygun bir yaklaşım olacaktır.en_US
dc.description.abstractPurpose: To investigate the usefulness of macular volume analysis calculated by optical coherence tomography (OCT) for glaucomadiagnosis and follow-up.Materials and method: Fifty glaucoma patients who were examined in ophthalmology department of Ondokuz Mayıs University and 50healthy volunteers were included in the study. Glaucomatous eyes were divided into two groups based on visual fi eld test as early stageglaucoma (35 patients) and advanced stage glaucoma (15 patients). The measurements of optic nerve head (ONH), retinal nerve fi ber layer(RNFL) thickness and macular volume were performed by Stratus-OCT. The relationship between the macular volume and the presenceand stage of glaucoma was investigated. ROC analysis was performed to compare the sensitivity of macular volume, RNFL thickness, andC/D ratio in the diagnosis of glaucoma.Results: Mean macular volume was 6.590.44mm 3 in early stage glaucoma, 6.050.38mm 3 in advanced stage glaucoma and 6.980.34mm 3in control group. In the comparison of early and advanced glaucoma groups with each other and with the control group, signifi cant diffe-rences were found in all macular volume parameters except for foveal volume, all RSLT parameters, and all OSB parameters except fordisc area (P0.05). AUROC values were calculated as 0.786, 0.814 and 0.912 for the macular volume, RSLT, and C/D ratio, respectively.Conclusions: Macular volume analysis with OCT provides objective and quantitative data for evaluation of glaucomatous structural de-fects. The use of macular measurements in conjunction with OSB and RSLT parameters will be an appropriate approach for the diagnosisand follow-up of glaucoma.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGöz Hastalıklarıen_US
dc.subjectSağlık Politikaları ve Hizmetlerien_US
dc.titleGlokom Tanı ve Takibinde Maküla Volüm Analizien_US
dc.title.alternativeMacular Volume Analysis in the Diagnosis and Follow-up of Glaucomaen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage102en_US
dc.identifier.endpage109en_US
dc.relation.journalGlokom Katarakten_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record