Show simple item record

dc.contributor.authorİncebacak, Belgi?N Bal
dc.date.accessioned2020-06-21T10:36:18Z
dc.date.available2020-06-21T10:36:18Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1308-7177
dc.identifier.issn1308-7177
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRrMU1ERTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/8884
dc.description.abstractBu çalışmada yaratıcı drama yöntemine göre hazırlanan öğretim etkinliklerinin öğrencilerin müzelere yönelik tutumlarına etkisi araştırılmıştır. Araştırma kapsamında müzelerin eğitim amacıyla kullanılabileceğini ve müzede yer alan heykel ve imgelemin önemi ve gerekliliğinin farkındalığını öğretmek amaçlanmaktadır. Araştırmada 2014-2015 eğitim- öğretim yılının birinci döneminde Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne devam eden sınıf öğretmeni adaylarından 54 (151821)'i ile çalışılmıştır. Öğretmen adayları 3 grup halinde farklı zamanlarda etkinliğe katılmışlardır. Öğrencilere Samsun Kent Müzesi'nde 6 saatlik bir atölye çalışması yaptırılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen "Müzeye Yönelik Tutum Görüşme Formu" ve "Atölye Değerlendirme Formu" kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yapılmıştır. Verilerin sonuçlarına göre yaratıcı dramaya müzede işlenen heykel sanatı imgelem kavramı hem müzeye bakış açılarını değiştirmiştir. Öğrencilerin Müzede yapılan yaratıcı drama eğitiminden sonra imgelem ve heykellerin hayatımızda ne kadar önemli yer tuttuğunun bilincine varmış oldukları gözlemlenmiştir. Müzede yaratıcı drama eğitimi almadan önce müzelerin sadece geçmişte yaşayan kişilerden kalan eserlerin bulunduğu, sadece gezip bakma amacıyla gidildiği yer olarak düşündüklerini dile getirmişlerdir. Eğitimden sonra müzelerin eğitim amaçlı kullanılabileceğini, müzelerin aslında sıkıcı bir yer olmadığını ve sadece eski eşyaların saklandığı bir yer olmadığını fark ettiklerini belirtmişlerdir.en_US
dc.description.abstractThis study investigated the effect of students' attitudes towards museum educational activities prepared by the method of creative drama. Research within the scope of the museum can be used for educational purposes and the importance of the sculptures and imagination in the museum and is intended to teach awareness of the requirements. During the 2014-2015 academic year in ongoing research first Ondokuz Mayıs University has been working with student teachers from 54. Students in Samsun city museum was continued in 6-hour workshop. As a data collection tool in working, developed by the researchers "Attitudes survey form for the Museum" and "Workshop Evaluation Form" is used. Evaluation of the data was made from content analysis of qualitative research methods. According to the results subject of sculpture at the museum committed to creative drama, but overview of the museum has changed the way and Them was understood that they have got hold of both imagination and sculpture to realize that how important place in our lives. Students changed their perspectives and lessons from the museum stated that the museum will not be processed and used as a learning environment. They often think that museums are attractions that crawl quickly.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectÖzelen_US
dc.titleMüzede Drama: Heykel ve İmgelem Kavramı*en_US
dc.title.alternativeDrama at the Museum: the Concept of Sculpture and Imaginationen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage306en_US
dc.identifier.endpage318en_US
dc.relation.journalBartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record