Show simple item record

dc.contributor.authorSevindi, Tuncay
dc.contributor.authorKumcağız, Hatice
dc.date.accessioned2020-06-21T10:35:02Z
dc.date.available2020-06-21T10:35:02Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1300-8811
dc.identifier.issn2147-9844
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.24106/kefdergi.434177
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpJME5UUTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/8588
dc.description.abstractAraştırmanın amacı ortaöğretim düzeyinde okuyan öğrencilerin aleksitimi düzeyleri ile iletişim becerileri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. Çalışma grubunu Amasya il merkezindeki liselerde öğrenim gören 395 kadın 393 erkek toplamda 788 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri ‘Toronto Aleksitimi Ölçeği’ ve ‘İletişim Becerileri Envanteri’ ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu, Basit Regresyon Analizi, Çoklu Regresyon Analizi, T testi ve MANOVA kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, aleksitimi düzeyi ile iletişim becerisi arasında negatif yönde yüksek dereceli ilişki olduğu, aleksitimi düzeyinin iletişim becerileri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu ve öğrencilerin aleksitimi düzeyleri ile iletişim becerileri arasında cinsiyetin anlamsal bir farklılığa yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study aims to investigate the relationship between high school students’ levels of alexithymia and communication skills. The study used a relational screening research design. The study group consisted of 788 students (395 females and 393 male) attending high schools in the city center of Amasya. The data were collected using the ‘Toronto Alexithymia Scale’, ‘Communication Skills Inventory’, and a personal form. The data were analyzed using the Pearson Correlation Coefficient, regression analysis, analysis of multi-regression, test T, and multivariate analysis of variance (MANOVA). The analysis results indicated a high negative between the students’ levels of alexithymia and communication skills. The level of alexithymia level had a signi?cant effect on communication skills. The variable gender led to a signi?cant difference in the students’ levels of alexithymia and communication skills.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.24106/kefdergi.434177en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectÖzelen_US
dc.titleOrtaöğreğtim Öğrencilerinin Aleksitimi Düzeyleri ile İletişim Becerileri Arasındaki İlişkien_US
dc.title.alternativeThe Relatioship Between High School Students’ Levels of Alexithymia and Communication Skillsen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume26en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage1335en_US
dc.identifier.endpage1343en_US
dc.relation.journalKastamonu Eğitim Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record