Show simple item record

dc.contributor.authorUzun, Sevgin
dc.contributor.authorDemir, Yusuf
dc.contributor.authorÖzkaraman, Fikret
dc.date.accessioned2020-06-21T10:31:49Z
dc.date.available2020-06-21T10:31:49Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn1300-2988
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TlRFNE1qUTA=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/8359
dc.description.abstractÖZETiBitkilerde su ve beşin maddesi açısından oluşturulan yarışın yanında fotosentetik aktif radyasyon (PAR) yarışı da gelişme ve verimde önemli bir parametredir. Bitki yetiştirme işlemi bir enerji transformasyonudur. Bu transformasyonun gerçekleşmesi yapraklar tarafından ışığın kesilmesi, kesilen ışık enerjisinin kimyasal enerjiye çevrilmesine ve elde edilen kuru maddenin bitkinin hasat edilen kısımlarında ve tüm bitkideki dağılımına bağlıdır. Bitkilerin üzerine gelen farklı dalga boylarındaki ışığın bitki üzerine olan etkisi de farklıdır. Fotosentezde etkili olan radyasyon (PAR) ışığa karşılık gelmektedir. PAR, toplam solar radyasyonun bir kesiri olarak 0.5 0.02 katsayısı ile ifade edilebilir. Bitki yaprakları, 400-700 nm dalga boyundaki ışığın % 90-95' ini absorbe eder ve % 5-10' unu alt katmanlara geçirir % 10-12' sini yansıtır; 700-1000 nm dalga boyundaki radyasyonun ise % 20-40' mı absorbe eder, % 60' ını yansıtır ve % 30-35' ini alt katmanlara geçirir. Bitkide yaprak alanı indeksi, absorbe edilebilen PAR' m üzerine önemli derecede etkiye sahiptir. Bitki kanopisi, bitki ekolojisini, enerji dönüşümünü, enerji kullanım etkinliğini, toprak-bitki arasındaki ilişkiyi ve bitki üzerindeki farklı noktalardaki büyüme ve gelişmeyi etkilemektedir. Bazı teknik ve kültürel işlemlerle bitki kanopisi içerisine girebilen ışığın miktarı artırılarak, bitkilerin fotosentetik kapasiteleri de olumlu yönde etkilenebilmektedir. Yıllık toplam PAR değerinden faydalanma derecesi, enlem derecelerine göre farklılık göstermekte ve her ülkenin birim PAR değerine göre yıllık kuru madde üretimlerinin bitki türlerine göre belirlenmesi üzerine araştırmalar yoğunluk kazanmaktadır.en_US
dc.description.abstractThe competition amongst individual plants for PAR (Photosynthetic Active Radiation) as well as competition of them for soil nutrients is an important event. The process of plant growing is an energy transformation. The occurance of this transformation depents firstly on light interception by plant leaves, secondly the transformation of intercepted light toChemical energy and finally the translocation of produced dry matter by the plants to the harvestable plant parts and the whole dry matter distrubition in the plants. The effect of the light received by the plant leaves differs depending on the wayelenght of the light. PAR represents the light used by the plants. PAR can be described as a fraction of total solar radiation with a coefficient of 0.5 0.2. Plant leaves absorbe 90-95% of the light with a wavelenght of 400-700 nm, transmits 5-10% and reflects 10-12% of it. This values for the light with a wavelenght of 700-1000 are 20-40%, 60% and 30-35% respectively. Leaf area of a plant has great effects on observed PAR by the plants. Plant canopy affects plant comminity, energy transformation, light use efficiency, plant-soil relationships and growth and development of the plants at different canopy levels. Photosynthetic capacity of the plants can be improved by allowing more light to enter plant canopies by using some technical and cultural processes. The utilisation from annual PAR differs depending an altitute. Annual dry matter production per PAR value is of great importance and determination of dry matter production for different plant species has been given marked attention by many workers in recent years.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZiraat Mühendisliğien_US
dc.titleBitkilerde ışık kesimi ve kuru madde üretimien_US
dc.title.alternativeLight interception and plant dry matter accumulationen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage133en_US
dc.identifier.endpage154en_US
dc.relation.journalOndokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi)en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record