Show simple item record

dc.contributor.authorSardoğan, Mehmet E.
dc.contributor.authorKarahan, T. Fikret
dc.contributor.authorKaygusuz, Canani
dc.date.accessioned2020-06-21T10:15:39Z
dc.date.available2020-06-21T10:15:39Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1305-5429
dc.identifier.issn1306-7850
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TnpVd09USXk=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/7351
dc.description.abstractBu araştırmada, problem çözme becerisi, cinsiyet, sınıf düzeyi ve fakülte değişkenlerinin üniversite öğrencilerinin kullandıkları kararsızlık stratejileri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi 2005-2006 öğretim yılında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde çeşitli fakültelerde öğrenim gören ve oranlı küme örneklemesi yöntemi ile belirlenen 992 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin kullandıkları kararsızlık stratejileri Bacanlı (2000) tarafından geliştirilen “Kararsızlık Ölçeği” ile problem çözme becerileri ise Heppner ve Petersen tarafından 1982 yılında geliştirilen ve Türkiye uyarlaması Taylan (1990) ve Şahin, Şahin ve Heppner tarafından 1993 yılında (Akt: Savaşır ve Şahin, 1997) ayrı ayrı yapılan “Problem Çözme Envanteri“ ile ölçülmüştür. Verilerin analizinde ilişkisiz örneklemler için iki faktörlü ANOVA testi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular; problem çözme becerisinin, sınıf düzeyinin ve fakülte türünün aceleci ve araştırıcı kararsızlık stratejileri üzerinde anlamlı ortak etkisinin bulunduğunu, cinsiyetin ise aceleci ve araştırıcı kararsızlık stratejileri üzerinde anlamlı bir etkisinin bulunmadığını göstermektedir. Sonuç olarak, araştırıcı ve aceleci kararsızlık stratejilerini daha çok kullanan ve problem çözme beceri düzeyleri düşük olan öğrencilerin bireysel başarı, kişisel ve sosyal uyum açısından psiko-sosyal desteğe daha çok ihtiyaç duydukları ileri sürülebilir.en_US
dc.description.abstractIn this study, differentiation of the indecisiveness strategies of university students was investigated according to the levels of problem solving skills, gender, level of class and kind of the faculty. The sample was consisted of 992 university students who were at the different faculties in 2005-2006 education year with the methods of proportional pile sampling. Indecisiveness levels of students with “Indecisiveness Scale“ which was developed by Bacanlı (2000), problem solving skills with “Problem Solving Scale“ which was adapted to Turkey Taylan (1990) and Şahin, Şahin, Heppner (1993) (Cited in, Savaşır, Şahin, 1997) were measured. Two-way ANOVA for independent samples technique was used to analyzing data. The results gained from the study indicate that problem solving skill, the level of class and kind of the faculty have significant effect on the strategies of investigator indecisiveness and impatient indecisiveness. However, sex does not have any significant affect on the strategies of investigator indecisiveness and impatient indecisiveness. As a result, it was considered that students who were using investigator and impatient indecisiveness strategies and in low levels of problem solving are in need of psycho-social support which are in individual success, personal adjustment, and social adjustment.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleÜniversite Öğrencilerinin Kullandıkları Kararsızlık Stratejilerinin Problem Çözme Becerisi, Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Fakülte Türüne Göre İncelenmesien_US
dc.title.alternativeAn Investigation of University Students' Indecisiveness Strategies in Level of the Problem Solving Skill, Gender, Level of Class, and Kind of the Facultyen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage78en_US
dc.identifier.endpage97en_US
dc.relation.journalMersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record