Show simple item record

dc.contributor.authorÇavuşoğlu, Gül
dc.contributor.authorKabadayı, Menderes
dc.contributor.authorYılmaz, Ali Kerim
dc.contributor.authorTaşmektepligil, Mehmet Yalçın
dc.date.accessioned2020-06-21T10:15:10Z
dc.date.available2020-06-21T10:15:10Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1694-7215
dc.identifier.issn1694-7215
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpJd05qVXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/7258
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı spor bilimleri fakültesinde eğitim gören öğrencilerin sporda insan haklarına ilişkin tutumlarınınincelenmesidir. Çalışmaya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 2017-2018 öğretim yılı antrenörlük, sporyöneticiliği ve beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencileri katılmıştır. Araştırma, gönüllü katılım ile yapılmıştır. Birinci sınıftan79, ikinci sınıf 86, üçüncü sınıftan 121, dördüncü sınıftan 214, toplam 500 öğrenci araştırmaya katılmıştır. Verilerin toplanmasıamacıyla Sadık (2014) tarafından geliştirilen, 3 alt boyut ve 29 maddeden oluşan ‘Sporda İnsan Hakları Tutum Ölçeği’kullanılmıştır. Normal dağılım gösteren gruplar için ANOVA testi ve t testi, normal dağılım göstermeyen gruplar için ise MannWhitney U ve Kruskall Wallis H testleri uygulanmıştır. Sporda insan hakları alt boyutları için alınan skorlar 1. ve 2. sınıflar içindaha düşük olup 3 ve 4. sınıflar için daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca yaş grubu arttıkça alınan skorların arttığı sonucuna varılmıştır.En düşük skora sahip yaş grubunun en düşük yaş aralığına sahip olan 18 ve 20 yaş arası grup olduğu görülmüştür. Sonuç olarak buçalışmada sporcu üniversite öğrencilerinin kişilik hakları, sosyal haklar ve dayanışma hakları alt boyutlarına yönelik tutumlarısaptanmıştır. Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin sosyal haklar alt boyutu ortalamasının kişisel haklar ve dayanışma hakları altboyutu ortalamasına oranla daha yüksek olmasına rağmen sporda insan haklarına ilişkin genel tutumlarının düşük olduğugörülmüştür. Buna göre, insan hakları konusunda Türkiye’de yapılması gereken birçok sosyal ve eğitime yönelik düzenlemeyeihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to examine the attitudes of students studying in the Faculty of Sport Sciences regarding human rightsin sport. Students of the coaching education, sport management and physical education teaching departments participated in thestudy in 2017-2018 academic year. The research was carried out with voluntary participation. 79 students from the first grade, 86from the second grade, 121 from the third grade, 214 from the fourth grade. A total of 500 students participated in the research.The “Human Rights Attitude Scale in Sports”, which was developed by Sadık (2014) and consists of 3 sub-dimensions and 29items, was used to collect data. ANOVA test and t test were used for groups with normal distribution, while Mann Whitney Uand Kruskall Wallis H tests were used for groups without normal distribution. In sports, scores for human rights sub-dimensionswere lower for 1st and 2nd grades and higher for 3rd and 4th grades. In addition, it was concluded that as the age group increases,the scores obtained increase. The age group with the lowest score was found to be between the ages of 18 and 20, with the lowestage range. As a conclusion, athlete university students’ attitudes about the sub-dimensions of personal rights, social rights andsolidarity rights were found in the present study. Although the students’ average social rights sub-dimension scores were higherwhen compared with the averages of personal rights and solidarity rights, general attitude about human rights in sport were low.According to these results, it has been found that a great number of social and educational regulations are needed in Turkey abouthuman rights.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşen_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectCoğrafyaen_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectEdebiyaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.titleSpor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin İnsan Haklarına Yönelik Tutumlarıen_US
dc.title.alternativeAttitudes of Sport Sciences Faculty Students about Human Rightsen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage462en_US
dc.identifier.endpage469en_US
dc.relation.journalManas Journal of Social Studiesen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record