Show simple item record

dc.contributor.authorCanbaz, Sevgi
dc.contributor.authorSünter, A. Tevfik
dc.contributor.authorAker, Servet
dc.contributor.authorPekşen, Yıldız
dc.date.accessioned2020-06-21T10:14:28Z
dc.date.available2020-06-21T10:14:28Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn2602-3741
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TnpZd05UYzM=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/7068
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (OMUTF) son sınıf öğrencilerinin kaygı düzeyini ve etkileyen faktörleri araştırmak amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Kesitsel tipteki bu araştırma, 1-15 Mayıs 2005 tarihleri arasında, OMUTF’de eğitim alan son sınıf öğrencilerinde yapılmıştır. Araştırmaya 198 öğrenciden 168’i (% 84.8) katılmayı kabul etmiştir. Araştırmaya katılmayı kabul edenlere sosyodemografik özellikleri ve Beck Anksiyete Ölçeği’ni içeren anket formu uygulanmıştır. Veriler ortalama standart sapma ve yüzdelikler olarak verilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde çoklu logistik regresyon, Student’ın t testi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılanların 67’sinin (% 39.9) kız ve 101’inin (% 60.1) erkek olduğu bulunmuştur. Katılımcıların 122’si (% 72.6) tıp fakültesi eğitimini 6 yılda bitirirken, 46’sının (% 27.4) eğitim süresi uzamıştır. Katılımcıların 129’u (% 76.8) tıp fakültesini kendi isteğiyle tercih ederken, sadece 9’u (% 5.4) ilk sırada tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin 87’si (% 51.8) mesleki gelecek kaygısı taşımaktadır. Bu kaygılarının büyük kısmını (% 49.4) uzmanlığa ilişkin kaygılar oluşturmaktadır. Gelecek kaygısı taşıyan ve taşımayan öğrencilerin Beck Anksiyete puanı sırasıyla 37.0 9.5 ve 29.4 7.2 olup, aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p0.001, t 5.88). Sonuç: Sonuçta, çalışmaya katılanların yarısı mesleki gelecek kaygısı taşıdığını, bunların da yarısı uzmanlığa ait kaygı taşıdığını belirtmişlerdir. Ülkemizde hekimliğin, özellikle de pratisyen hekimliğin içinde bulunduğu durumun, öğrencilerin gelecek kaygısını artırdığı düşünülmektedir. Bu nedenle birinci basamakta çalışma koşullarının düzeltilmesine ve toplumdaki pratisyen hekim imajının iyileştirilmesine yönelik çabaların artırılması gerektiği düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractPurpose: The purpose of this study was to determine the anxiety level of the interns in Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine and affecting factors. Methods: A cross-sectional study was conducted between May 01 and 15, 2005 in all of the students, at Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine. Of 198 students, 168 (84.8%) were completed the study. A questionnaire, including sociodemographic characteristics, and Beck Anxiety Inventory, were applied to the participants. Data were given as mean ± standard deviation, median (minimum-maximum) and frequencies. Analysis of data performed by using multiple logistic regression, Student‘s t test ve Pearson correlation analysis. Results: It was found that 67 (39.9%) and 101 (60.1%) of the participants were women and men, respectively. While 122 (72.6%) of the participants will complete their education at six years, 46 (27.4%) were not pass in time. While 129 (76.8%) of the participants preferred medical faculty by own desire, only 9 (5.4%) preferred the medical faculty at the first order. Eighty-seven (51.8%) of the participants had anxiety about their future. The main source of their anxiety was specialization. The mean point of Beck Anxiety Inventory, in whom had and had not anxiety about their future, were 37.0 ± 9.5 and 29.4 ± 7.2 points, respectively, and the difference was statistically significant (p<0.001, t 5.88). Conclusion: In conclusion, 50% of the participants have anxiety about their future and in half of them; the source of the anxiety was specialization. It is thought that the general position of physicians, especially of general practitioners, increased the level of anxiety of interns in our country.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleTıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin kaygı düzeyi ve etkileyen faktörleren_US
dc.title.alternativeThe anxiety level of the interns in a medical faculty and affecting factorsen_US
dc.typeotheren_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage15en_US
dc.identifier.endpage19en_US
dc.relation.journalGenel Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record