Show simple item record

dc.contributor.authorÇelik, Seher Balcı
dc.contributor.authorGençoğlu, Cem
dc.contributor.authorKumcağız, Hatice
dc.date.accessioned2020-06-21T10:10:48Z
dc.date.available2020-06-21T10:10:48Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2147-1037
dc.identifier.issn2147-1037
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpVd05EVXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/6901
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, ergenlik dönemindeki bireylerin cinsiyet, bilgisayar oyunu oynama ve duygusal zeka düzeylerine göre şiddet eğilimlerinin farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak ve duygusal zeka düzeylerinin şiddet eğilimini yordayıp yordamadığını belirlemektir. Araştırmaya Samsun merkez ilköğretim okullarında öğrenim gören 6. 7. ve 8. sınıfa devam eden 244 (Kız106, Erkek138) öğrenci katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 13.09 ( 0.973) dır. Araştırmanın verilerinin elde edilmesinde iki ölçek kullanılmıştır. Şiddet eğilimlerini belirlemek için 'Şiddet Eğilimi Ölçeği', duygusal zeka düzeyini belirlemek için '7-13 Yaş Duygusal Zeka Ölçeği' kullanılmıştır. Verilenin analizinde Pearson Momentler çarpımı korelasyonu, çoklu regresyon analizi ve t-testi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar; şiddet eğiliminin; duygusal zeka (r-.327, p 0.001), cinsiyet (r.210, p.001), sınıf düzeyi (r.233, p.001) ve bilgisayar oyunu oynama (r -.233, p .01) ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Duygusal zeka düzeyi, bilgisayar oyunu oynama, cinsiyetin ve sınıf düzeyinin şiddet eğiliminin (R2 .17) anlamlı yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştıren_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to reveal whether there is any difference between violence tendencies of adolescent individuals according to their sexualities, and levels of emotional intelligence and playing computer games, and to determine in which level the emotional intelligence levels predict the violence tendency. 244 students (Female106, Male138) of 6th, 7th and 8th grades of elementary schools in city center of Samsun were involved in study. The mean age of participants was 13.09 ( 0.973). Two scales were used in data collection. “Violence Tendency Scale” was used for determining the violence tendency, and ‘7-11 ages Emotional Intelligence Scale’ was used for determining the emotional intelligence level. Pearson product-moment correlation, linear regression analysis, and ttest were used for analyses of data. Findings showed that there is a relationship between emotional intelligence (r-.327, p 0.001), sexuality (r.210, p.001), and grade level (r.233, p.001), playing computer games (r -.233, p .01).Whether the emotional intelligence level, sexuality, playing computer games and grade level are predictors was tested through multiple regression analysis. Emotional intelligence level, sexuality, and grade level (R2 .17) were found as significant predictorsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleErgenlerde Şiddet Eğiliminin Yordayıcısı Olarak Duygusal Zekâen_US
dc.title.alternativeEmotional Intelligence as Predictor of Violence Tendency of Adolescentsen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage121en_US
dc.identifier.endpage134en_US
dc.relation.journalAhi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record