Show simple item record

dc.contributor.authorÇatal, Meliha Tekin
dc.contributor.authorKalkan, Melek
dc.date.accessioned2020-06-21T10:09:13Z
dc.date.available2020-06-21T10:09:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpBd05EUTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/6524
dc.description.abstractBu araştırmada, üniversite öğrencilerinin kişilerarası ilişki tarzlarıve romantik ilişkilerde sosyal ilgi düzeyleri arasındaki ilişkininincelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, uygun örneklemeyöntemi ile On dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerindenulaşılabilen ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 240 öğrencioluşturmaktadır. Toplam 151 kadın ve 89 erkek üniversite öğrencisininkatıldığı araştırmada yaş ortalaması 20.79’dur. Araştırmada ilişkiseltarama modeli uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarakŞahin, Durak ve Yasak (1994) tarafından geliştirilen 31 maddeden oluşanKişilerarası ilişki tarzları ölçeği ve Kalkan (2009) tarafından geliştirilen 24Adleryen Sosyal İlgi Ölçeği-Romantik İlişki ölçeği kullanılmıştır. Verilerinanalizi SPSS 21 istatistik paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Pearsonkorelasyon analizi ve Manova tekniklerinin kullanıldığı araştırmadabesleyici tarz ile romantik ilişkilerde sosyal ilgi düzeyi arasında pozitifyönlü bir ilişki bulunmuştur. Ketleyici tarz ile romantik ilişkilerde sosyalilgi düzeyi arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Cinsiyete göreerkeklerin ketleyici tarzı kullanmaları kadınlardan anlamlı ölçüde yüksekbulunmuştur. Ancak besleyici tarz ve romantik ilişkilerde sosyal ilgidüzeyinde cinsiyete göre anlamlı fark bulunamamıştır. Ayrıca İlişkidurumuna göre, ilişkisi olan bireylerin romantik ilişkilerde sosyal ilgidüzeyi anlamlı ölçüde yüksek bulunurken; besleyici ve ketleyici tarzdailişki durumuna göre anlamlı bir fark bulunamamıştır. Sonuçlar ilgililiteratür eşliğinde tartışılmış ve bu doğrultuda diğer araştırmacılarayardımcı olabilecek öneriler sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe purpose of the study was to examine the relations betweeninterpersonal relations styles and social interest in romantic relations.The sample of the research consists of 240 volunteer students studyingat Ondokuz Mayıs University. Respondents were easily accessible andvolunteer 151 female and 89 male university students. Their average ageis 20,79. Correlational comparative survey method was applied in thestudy. The scale of the interpersonal relationship styles developed byŞahin, Durak and Yasak (1994) and Adlerian social interest scale-romantic relationship form developed by Kalkan (2009) were used in thestudy. SPSS Statistics 21.0 software was used for the data analysis. Inorder to investigate the problem of the study, Pearson Moments Multiplecorrelation analysis used and significant positive relationship is foundbetween social interest level in romantic relations and nourishing style.On the other hand, there is a significant negative relationship betweensocial interest level in romantic relations and poisoning style.Interpersonal relations styles (nourishing and poisoning) and socialinterest level scores are analyzed in Manova and significant differencesare found between interpersonal relations styles of University studentsand their social interest levels in romantic relations according to gender.Interpersonal relations styles and social interest level scores are analyzedin Manova and significant differences are found between interpersonalrelations styles of university students and their social interest levels inromantic relations according to relationship status. The results werediscussed in the relevant literature perspective and the suggestions couldbe helpful for the other researchers were submitted.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAntropolojien_US
dc.subjectArkeolojien_US
dc.subjectSanaten_US
dc.subjectAsya Çalışmalarıen_US
dc.subjectDavranış Bilimlerien_US
dc.subjectİşen_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.subjectİletişimen_US
dc.subjectKriminoloji ve Ceza Bilimien_US
dc.subjectKültürel Çalışmalaren_US
dc.subjectNüfus İstatistikleri Bilimien_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectÖzelen_US
dc.subjectÇevre Çalışmalarıen_US
dc.subjectErgonomien_US
dc.subjectEtiken_US
dc.subjectEtnik Çalışmalaren_US
dc.subjectAile Çalışmalarıen_US
dc.subjectFilmen_US
dc.subjectRadyoen_US
dc.subjectTelevizyonen_US
dc.subjectFolkloren_US
dc.subjectCoğrafyaen_US
dc.subjectSağlık Politikaları ve Hizmetlerien_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectBilim Felsefesi ve Tarihien_US
dc.subjectOtelciliken_US
dc.subjectKonaklamaen_US
dc.subjectSpor ve Turizmen_US
dc.subjectBeşeri Bilimleren_US
dc.subjectBilgien_US
dc.subjectBelge Yönetimien_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.subjectDil ve Dil Bilimen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.subjectEdebiyaten_US
dc.subjectEdebi Teori ve Eleştirien_US
dc.subjectMantıken_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectOrtaçağ ve Rönesans Çalışmalarıen_US
dc.subjectMüziken_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectBeslenme ve Diyetetiken_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.subjectSiyasi Bilimleren_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectKamu Yönetimien_US
dc.subjectHalkla İlişkileren_US
dc.subjectDin Bilimien_US
dc.subjectSosyal Çalışmaen_US
dc.subjectSosyolojien_US
dc.subjectMadde Bağımlılığıen_US
dc.subjectTiyatroen_US
dc.subjectKentsel Çalışmalaren_US
dc.subjectKadın Araştırmalarıen_US
dc.titleÜniversite Öğrencilerinde Kişilerarası İlişki Tarzları ve Romantik İlişkilerde Sosyal İlgi Düzeylerinin İncelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the Interpersonal Relationship Styles and Social Interest in Romantic Relationships of University Studentsen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue11en_US
dc.identifier.startpage1205en_US
dc.identifier.endpage1218en_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record