Show simple item record

dc.contributor.authorKalkan, Melek
dc.contributor.authorBatık, Meryem Vural
dc.date.accessioned2020-06-21T10:09:05Z
dc.date.available2020-06-21T10:09:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1304-0278
dc.identifier.issn1304-0278
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17755/esosder.548376
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpFM01UZzFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/6460
dc.description.abstractBu araştırma Öğrenilmiş Anlamsızlık Ölçeği’ni (ÖAÖ) geliştirmek ve psikometrik özelliklerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya %64,7’si kadın ve %35,2’si erkek olmak üzere toplam 815 üniversite öğrencisi katılmıştır. Ölçek geliştirilirken beş çalışma grubu oluşturulmuştur. Birinci çalışma grubunu madde havuzu oluşturmak amacıyla ulaşılan 150 öğrenci; ikinci çalışma grubunu madde-toplam test korelasyonlarını belirlemek amacıyla ulaşılan 53 öğrenci; üçüncü çalışma grubunu ölçeğin yapı geçerliğini test etmek amacıyla ulaşılan 333 öğrenci; dördüncü çalışma grubunu oluşturulan modelin uyum değerlerini sınamak amacıyla ulaşılan 238 öğrenci; beşinci çalışma grubunu ise ölçeğin test- tekrar test güvenirliğini ölçmek amacıyla ulaşılan 41 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrenilmiş Anlamsızlık Ölçeği, 23 maddeden oluşan beşli Likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin yapı geçerliği sınamak için Açımlayıcı Faktör Analizi yapılmış ve ölçeğin iki faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Bu iki faktör toplam varyansın %54,21’ini açıklamaktadır. Bu faktörler “Anlamsızlık” ve “Anlam Arayışı” olarak isimlendirilmiştir. Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucunda ise ölçeğe ilişkin iki faktörlü modelin iyi uyum gösterdiği belirlenmiştir. Ölçeğin güvenirliğini test etmek amacıyla hesaplanan Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .94, test yarılama güvenirliği katsayısı ilk yarı için .89, ikinci yarı için .89, test-tekrar test korelasyon katsayısı ise .93’tür. Bu sonuçlar, geliştirilen Öğrenilmiş Anlamsızlık Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThis study is carried out in order to develop the Learned Meaninglessness Scale (LMS) and examine its psychometric properties. 815 university students in total, 64,78% female and 35,2% male, participated in this study. Five study groups are formed during the development of the scale. The first study group consists of 150 students in order to form the item pool; the second study group consists of 53 students that are reached to determine item-total test correlations; the third study group consists of 333 students that are reached to test the construct validity of the scale; the fourth study group consists of 238 students that are reached to test the adaptive values of the model formed; the fifth study group consists of 41 students that are reached to measure test- retest reliability of the scale. The LMS is five point Likert scale consisting of 23 items. Exploratory factor analysis is made in order to test the construct validity of the scale and the scale is found to consist of two factors. These two factors explain 54,21% of the total variance. These factors are called “Meaninglessness” and “Search for Meaning”. In consequence of Confirmatory Factor Analysis, the two-factor model related to the scale adjusts well. Cronbach’s alfa internal consistency coefficient that is calculated to test the reliability of the scale is .94, split-half reliability coefficient is .89 for the first half, .89 for the second half, test-retest correlation coefficient is .93. These results show that the Learned Meaninglessness Scale that is developed is valid and reliable.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.17755/esosder.548376en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectÖzelen_US
dc.subjectFilmen_US
dc.subjectRadyoen_US
dc.subjectTelevizyonen_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectSosyal Çalışmaen_US
dc.subjectSosyolojien_US
dc.titleÖğrenilmiş Anlamsızlık Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmasıen_US
dc.title.alternativeLearned Meaninglessness Scale: A Study of Validity and Reliabilityen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue72en_US
dc.identifier.startpage1713en_US
dc.identifier.endpage1723en_US
dc.relation.journalElektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record