Show simple item record

dc.contributor.advisorAslan, Hüseyin
dc.contributor.authorSancak, Aysun
dc.date.accessioned2022-11-15T06:29:29Z
dc.date.available2022-11-15T06:29:29Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.citationSancak, A. (2021).Okul yöneticilerinin kayırmacılık davranışları ile öğretmenlerin işe yabancılaşma düzeyleri arasındaki ilişki. (Yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.en_US
dc.identifier.urihttp://libra.omu.edu.tr/tezler/135947.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/33771
dc.descriptionTam Metin / Tezen_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin kayırmacılık davranışları ile öğretmenlerin işe yabancılaşma düzeyleri arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. İlişkisel tarama modeli kullanılarak yürütülen araştırmanın evrenini, 2019 öğretim yılında İ2020 eğitim stanbul ili Beşiktaş ve Kağıthane ilçesinde bulunan resmi ilk okullarda çalışan öğretmenler oluşturmaktadır. orta Araştırmanın örneklemini; 20192020 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Beşiktaş ve Kağıthane ilçesinde bulunan ilkokul ve ortaokullarda çalı şan toplam 543 öğretmen oluşturmaktadır. Bu araştırmada veri toplamak amacıyla Meriç ve Erdem’in (2011) “Okul Yönetiminde Kayırmacılık Ölçeği” ve Elma’nın (2003) “Öğretmenlerin İşe Yabancılaşması Ölçeği” kullanılmıştır.Araştırmanın tüm istatistik analizler i SPSS 14,0 programı ile gerçekleştirilmiştirve anlamlılık düzeyi en az 0.05 olarak kabul edilmiştir. Veriler analiz edilirken frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma gibi değerler bulunmuş olup, ilişkisiz grup ttesti, ANOVA testi, Scheffe te sti, pearson çarpım momentler korelasyon katsayısı, basit ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır.Araştırma bulgularının sonucundaöğretmenlerin algılarına göre, okul yöneticilerinin uygulamalarında genel olarak “nadiren” düzeyinde kayırmacılık y aptığı bulunmuştur. Ö ğretmenler genel olarak “nadiren” düzeyinde işe yabancılaşma yaşamaktadırlar. Cinsiyet, medeni durum, görev yapılan kurum değişkenine göre, “öğretmenlerin yöneticilerinin kayırmacılık davranışlarını algılama ölçeği ” alt boyut toplamla rı içinde hiçbirinde istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık meydana gelmemiştir. Lisans üstü eğitim almış olan öğretmenlerin yöneticilerinin kayırmacılık özelliğini algılamaları, önlisans/lisans mezunu öğretmenlerden anlamlı düzeyde daha yüksek düzeyde algıları, kurum kıdemi 16dir. Kurum kıdemi 15 yıl öğretmenlerin kayırmacılık 20 yıl arasında olan öğretmenlerden anlamlı düzeyde daha yüksek düzeydedir. Mesleki kıdemi 15 yıl olan öğretmenlerin kayırmacılık algıları mesleki kıdemi 2125 yıl arasında ol an öğretmenlerden anlamlı düzeyde daha yüksek düzeydedir. İşe yabancılaşma ölçeği toplam ve alt boyutları toplamlarındacinsiyet, okul türü, eğitim durumu, kurum kıdem değişkenine göre anlamlı farklılıklar bulunamamıştır. İşe yabancılaşma ölçeği okula yaban cılaşma alt boyutu dışında bekar öğretmenlerde, evli öğretmenlerden anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur. Mesleki kıdem ve yaş arttıkça işe yabancılaşma düzeyleri azalmaktadır. Kayırmacılık ölçeği toplam puan değişkeni ile öğretmenlerin işe yabancılaşm a puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sonuç olarak kayırmacılık toplam puanlarının, işe yabancılaşma değişkeni üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the relationship between nepotism behavior of school administrators and teachers' level of alienation from work. The population of the study, conducted using correlational survey model, consists of teachers workingat public primary and secondary schools in Beşiktaş and Kağıthane districts of Istanbul province in the 2019-2020 academic year.The sample of the research consist of a total of 543 teachers working in primary and secondary schools in Beşiktaş and Kağıthane districts of Istanbul province in the 2019-2020 academic year. In this research, Meriç and Erdem's “Nepotism Scale in School Adminisration”and Elma's “Teachers’ Alienation Scale” were used to collect data. SPSS 14.0 program was used for all statistical analyzes of the study and the level of significance was accepted as at least 0.05. While analyzing the data, we used nonrelational group t-test, ANOVA and Scheffe tests, Pearson product-moment correlation coefficient, and simple and multiple linear regression analysis and found some values such as frequency, percentage, arithmetic mean and standard deviation. This research, which is a quantitative study, was carried out with a survey model. As a result of the research findings, it was found that school administrators generally show behaviour in "rarely" level nepotism in their practices according to the perceptions of the teachers. Teachers generally experience a “rare” level of alienation. It was found statistically significant positive correlation between the total scores and all sub-dimensions of the teachers 'managers' perception of favoritism behavior scale and the total scores of the "job alienation scale". According to the variable of gender, marital status, and the institution where they work, there was no significant difference in any of the sub-dimension totals of the "scale for learning the behaviors of nepotism of teachers' administrators". Postgraduate teachers' perception of nepotism by their administrators was significantly higher than associate / undergraduate teachers. The perceptions of nepotism among teachers of 1-5 years of institutional seniority were significantly higher than teachers whose institutional seniority is between 16-20 years. The perceptions of nepotism among teachers with a professional seniority of 1-5 years are significantly higher than teachers with a professional seniority of 21-25 years. The total and sub-dimension scores of the teachers’ alienation scale yield no meaningful differences with regard to the following reliables such as gender, school type, educational background, and institution seniority.The alienation scale, except for alienating the schoolsubdimension, was found to be meaningly higher in single teachers than the married ones. As the time in service and age increases, the level of alienaton decreases.It was v found a positive significant relationship between the total score of the favoritism scale and the teachers' job alienation scores. As a result, it was seen that total nepotism scores were a significant predictor of job alienation variable.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherOndokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectokul yöneticisien_US
dc.subjectöğretmenen_US
dc.subjectkayırmacılıken_US
dc.subjectişe yabancılaşmaen_US
dc.subjectschool administratoren_US
dc.subjectteacheren_US
dc.subjectnepotismen_US
dc.subjectalienation from worken_US
dc.titleOkul yöneticilerinin kayırmacılık davranışları ile öğretmenlerin işe yabancılaşma düzeyleri arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeRelationship between nepotism behaviors of school administrators and teachers' alienation levelsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentOMÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-7320-2373en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-2724-0445en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record