Show simple item record

dc.contributor.advisorŞanlı, Esat
dc.contributor.advisorDünder, Emre
dc.contributor.authorYiğit, Atakan
dc.date.accessioned2022-11-15T06:24:45Z
dc.date.available2022-11-15T06:24:45Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.citationYiğit, A. (2021). Beliren yetişkinlerde öz-değer koşulları ile fonksiyonel olmayan tutumlar arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/33749
dc.descriptionTam Metin / Tezen_US
dc.description.abstractBu araştırmada, Beliren Yetişkinlerin Öz-Değer Koşulları ile Fonksiyonel Olmayan Tutumlara arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Üniversite eğitimine devam etmekte olan bireylerle yürütülen bu çalışmada basit seçkisiz örneklem kullanılmıştır. Üniversite eğitimine devam eden 218 erkek ve 434 kadın olmak üzere 652 katılımcıyla çalışma yürütülmüştür. Kişisel Bilgi Formu, Koşullu Öz-Değer ve Fonksiyonel Olmayan Tutumlar ölçekleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde Mann-Whitney U analizi, Kruskal-Wallis analizi, Yapısal Eşitlik Modeli analizleri uygulanmıştır. Fonksiyonel Olmayan Tutumlar ile cinsiyet, eğitim durumu, algılanan akademik başarı, yaş, fiziksel görünümden memnun olma durumu, ebeveyn tutumu, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi ve hayatın anlamı arasında istatistiksel anlamlılık görülmekteyken gelir düzeyi ve çocukluk yaşantısının geçtiği yer arasında anlamlı farklılık görülmemektedir. Araştırma sonucunda Öz-Değer Koşulları ile Fonksiyonel Olmayan Tutumlar arasındaki ilişkiyi incelemek için geliştirilen Model-3’ün anlamlı olduğu bulunmuştur. Onay Alma ve Aile Desteği faktörleri Onaylanma İhtiyacı üzerinde pozitif istatistiksel anlamlı etkiye sahiptir. Onay Alma ile Rekabet faktörleri Değişken Tutum üzerinde pozitif, Fiziksel Görünüm ise negatif istatistiksel anlamlı etkiye sahiptir. Tanrı Sevgisi ile Akademik Yeterlilik faktörleri Bağımsız/Otonom Tutum üzerinde negatif, Erdem ise pozitif istatistiksel anlamlı etkiye sahiptir. Tanrı Sevgisi ile Fiziksel Görünüm faktörleri Mükemmelci Tutum üzerinde pozitif, Erdem ise negatif istatistiksel anlamlı etkiye sahiptir. Bu sonuçlardan yola çıkarak, Fonksiyonel olmayan tutumların belirlenmesinde, demografik bilgilerin ve bireyin özdeğer koşullarının önemli bir etkiye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Tüm bu bilgiler alan yazın ışığında tartışılmış ve ilgililere araştırma sonuçlarına bağlı önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this study, it was aimed to examine the relationship between contingent selfworth of emerging adults and their dysfunctional attitudes. Descriptive scanning method was used from quantitative research methods. In this study simple random sampling was used and conducted with individuals who are continuing their university education. The study was conducted with 652 participants, 218 men and 434 women who continued their university education. Personal data form, contingent self-worth and dysfunctional attitudes scales were used. Mann-Whitney U analysis, KruskalWallis analysis, structural equation modeling analysis were applied in the analysis of the data. Dysfunctional attitudes with gender, educational status, perceived academic achievement, age, the state of being satisfied with physical appearance, parental attitude, mother's education level, father education level is observed between statistical significance and the meaning of life while childhood experiences and the occurrence of a significant difference between the level of income is not observed. As a result of the research, the Model-3 developed to study the relationship between self-worth conditions and dysfunctional attitudes was found to be significant. Approval and Family Support factors have a positive statistically significant effect on the need for approval. Competition factors with approval have a positive effect on variable attitude, and physical appearance has a negative statistically significant effect. Academic competence factors with the love of God have a negative effect on independent/autonomous attitude, while virtue has a positive statistically significant effect. Physical appearance factors with the love of God have a positive effect on the perfectionist attitude, and virtue has a negative statistically significant effect. Based on these results, it is understood that demographic information and individual contingent self-worth have a significant influence in determining non-functional attitudes. All this information was discussed in the light of the literature and suggestions were made to the interested parties related to the results of the research.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherOndokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectfonksiyonel olmayan tutumen_US
dc.subjectmükemmelci tutumen_US
dc.subjectonaylanma ihtiyacıen_US
dc.subjectdeğişken tutumen_US
dc.subjectbağımsız tutumen_US
dc.subjectkoşullu öz-değeren_US
dc.subjectfiziksel görünümen_US
dc.subjecttanrı sevgisien_US
dc.subjectrekabeten_US
dc.subjecterdemen_US
dc.subjectonay almaen_US
dc.subjectaile desteğien_US
dc.subjectakademik yeterliken_US
dc.subjectdysfunctional attitudeen_US
dc.subjectperfectionist attitudeen_US
dc.subjectneed for approvalen_US
dc.subjectvariable attitudeen_US
dc.subjectındependent attitudeen_US
dc.subjectcontingent self-worthen_US
dc.subjectphysical appearanceen_US
dc.subjectlove of goden_US
dc.subjectcompetitionen_US
dc.subjectvirtueen_US
dc.subjectapprovalen_US
dc.subjectfamily supporten_US
dc.subjectacademic competenceen_US
dc.titleBeliren yetişkinlerde öz-değer koşulları ile fonksiyonel olmayan tutumlar arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of relationship between contingent self-worth and dysfunctional attitudes in emerging adulthoodsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentOMÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-3893-3936en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-8227-8097en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-0230-8968en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record