Show simple item record

dc.contributor.authorAydın, Ceren
dc.contributor.authorBoz, İsmet
dc.date.accessioned2022-09-12T10:20:35Z
dc.date.available2022-09-12T10:20:35Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021-03-05
dc.identifier.citationAydın, C. (2021). Çiftçilerin tarım kredi kooperatiflerine üye olmalarını etkileyen faktörler: Samsun İli Bafra ilçesi örneği etiğinde özgürlük problemi. (Yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.en_US
dc.identifier.urihttp://libra.omu.edu.tr/tezler/135578.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/33459
dc.description.abstractThis thesis was initiated in order to investigate the factors affecting farmers’ membership in Agricultural Credit Cooperatives in Bafra District of Samsun province. The material for the study consisted of data from face-to-face interviews with 200 farmers, determined by Cochran's sampling method used in Likert-type questions. The survey prepared for the purpose of collecting data in the study was prepared taking into account previous studies on the subject and farmers who are members of Agricultural Credit Cooperatives in the region and who are not members. Data were collected during November-December 2020 period. The methods selected in data analysis were determined according to research objectives. For this purpose, descriptive statistics such as frequencies, percentages, means, and standard deviations were used to describe farmers’ socio-economic characteristics, communication behaviors, members’ satisfaction about agricultural credit cooperatives, their opinions about cooperative administration and cooperative services, their expectations from the cooperative, and the opinions of farmers who were not members of cooperatives. Farmers were divided into two groups as members of agricultural credit cooperatives and non-members, and whether there was any difference between these two groups in terms of socioeconomic characteristics, communication behaviors and opinions about cooperative services was checked by independent sample t-test and chi-square test. According to the research findings, the average age of the farmers was 55.0, the ratio of the farmers who graduated from primary school was 66.5%, the ratio of those participating in the village administration was 18.0%, the average property land size was 30.08 decares, the average size of the land they rented was 28.68 decares and the average agricultural experience was 37.56 years. Communication behaviors were measured with a Likert scale and the average value was 1.570 for the frequency of reading vi newspapers, 2.375 for radio listening frequency, 2,465 for internet use frequency, 5,525 for television watching frequency, 3.185 for the frequency of going to the district center, 1.110 for the frequency of going to the city center, 1.985 for meeting frequency with agricultural engineers and veterinarians, and 0.350 for the frequency of watching television channels broadcasting on agricultural issues. According to the results of the independent sample t-test and chi-square test applied in the study; farmers who were members of cooperative had more advantages than nonmembers regarding the socioeconomic characteristics of rented land size, participation in village administration, use of credit for inputs, use of credit for agricultural investments, the rate of income provided from crop production, and income level; and communication behavior variables of watching television channels broadcasting on agricultural issues, meeting with agricultural engineers and veterinarians, and reading newspapers. In the study, it is recommended that farmers become mmembers of cooperatives and cooperatives should be encouraged in the rural society.en_US
dc.description.abstractBu tez; Samsun İli Bafra İlçesinde çiftçilerin tarım kredi kooperatiflerine üye olmalarını etkileyen faktörlerin araştırılması amacıyla başlatılmıştır. Araştırmanın materyalini, Cochran’ın Likert tipi sorularda kullanılan örnekleme yöntemine göre belirlenen 200 çiftçi ile yüz yüze yapılan görüşmelerden elde edilen veriler oluşturmuştur. Araştırmada veri toplamak amacı ile hazırlanan anket konu ile ilgili önceki çalışmalardan ve yörede tarım kredi kooperatiflerine üye olan ve üye olmayan çiftçiler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Veriler Kasım-Aralık 2020 döneminde toplanmıştır. Araştırmada veri analizinde seçilen yöntemler araştırma amaçları doğrultusunda belirlenmiştir. Bu amaçla sosyoekonomik özellikler, iletişim davranışları, tarım kredi kooperatiflerine üye olan çiftçilerin kooperatif yönetiminden memnuniyetleri, kooperatif hizmetleri ile ilgili düşünceleri, kooperatiften beklentileri ve tarım kredi kooperatifine üye olmayan çiftçilerin kooperatif hizmetleri ile ilgili düşüncelerinin belirlenmesinde frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Çiftçiler tarım kredi kooperatiflerine üye olan ve üye olmayan olmak üzere iki gruba ayrılarak bu iki grup arasında sosyoekonomik özellikler, iletişim davranışları kooperatif hizmetleri ile ilgili düşünceleri bakımından herhangi bir farkın olup olmadığını bağımsız örnekli t-testi ve ki-kare testi ile kontrol edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, çiftçilerin ortalama yaşı 55.0, ilkokul mezunu olan çiftçilerin oranı %66,5, köy yönetimine katılanların oranı %18.0, ortalama mülk arazi büyüklükleri 30.08 dekar, ortalama kiraya tuttukları arazi büyüklüğü 28.68 dekar ve ortalama tarımsal deneyim 37.56 yıl olarak tespit edilmiştir. İletişim davranışları açısından Likert ölçeği ile ölçülen değişkenler olan çiftçilerin ortalama gazete okuma sıklığı 1.570, radyo dinleme sıklığı 2.375, internet kullanma sıklığı 2.465, televizyon izleme sıklığı 5.525, ilçe merkezine gitme sıklığı 3.185, şehir merkezine gitme sıklığı 1.110, ziraat mühendisi ve veteriner hekimle görüşme sıklığı 1.985, tarımsal konularda yayın yapan televizyon kanallarını izleme sıklığı 0.350 olarak bulunmuştur. Araştırmada uygulanan bağımsız örneklem t-testi ve ki-kare testi sonuçlarına göre; tarım kredi kooperatiflerine üye olan çiftçilerin sosyoekonomik özelliklerinden kiraladıkları arazi büyüklüğü, köy yönetimine katılma, girdiler için kredi kullanımı, tarımsal yatırımlar için kredi kullanımı, gelir düzeyi, bitkisel üretimlerinin toplam gelirdeki oranı ve gelir grubu; iletişim davranışlarından tarımsal konularda yayın yapan televizyon kanalların izleme, ziraat mühendisi ve veteriner hekim ile görüşme sıklığı ve gazete okuma sıklığı bakımından daha avantajlı oldukları tespit edilmiştir. Araştırmada çiftçilerin kooperatiflere üye olmaları ve kırsal toplumda kooperatifleşmenin teşvik edilmesi önerilmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherOndokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTarımen_US
dc.subjectTarımsal amaçlı kooperatifçiliken_US
dc.subjectTarım Kredi Kooperatiflerien_US
dc.subjectAgricultureen_US
dc.subjectAgricultural cooperativesen_US
dc.subjectAgricultural Credit Cooperativesen_US
dc.titleÇiftçilerin tarım kredi kooperatifleri üye olmalarını etkileyen faktörler : Samsun ili Bafra ilçesi örneğien_US
dc.title.alternativeFactors affecting farmers' membership in agricultural credit cooperatives: Case study of Bafra district of Samsun provinceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentOMÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record