Show simple item record

dc.contributor.authorÖzden, Aybike Tuba
dc.date.accessioned2022-04-18T13:12:36Z
dc.date.available2022-04-18T13:12:36Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationÖzden, A. T. (2021). A study on the determination of the association between consumers’ price perceptions and their demographic characteristics. Journal of Economics Business and Political Researches, 6(16), 453-479. Doi: 10.25204/iktisad.841363en_US
dc.identifier.issn2564-7466
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.25204/iktisad.841363
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/33139
dc.description.abstractPrice perception, which influences buying behaviour and product selection, is an important tool in companies’ strategies to be developed about the price of the product and in their success. The main purpose of this study is to find out the relationship between consumers’ occupations and the dimensions which constitute their price perception. For this purpose, a questionnaire was given to 579 consumers who were from 10 different occupations. In the analysis, independent samples t test was used to compare the consumers in terms of gender variable; while one-way ANOVA was used to compare the consumers in terms of the variables of monthly income, age, educational status and occupation. According to the results obtained, there is a significant relationship between consumers’ demographic characteristics and occupations and the dimensions of price perception. The present study is significant in terms of being the first and the most recent study in terms of the scope of the participants’ occupations, examination of the relationship between the dimensions creating price perception and the number of participants. In parallel with the results obtained in the study, various suggestions were developed to contribute to companies the target market of which is Turkey and to the related literature.en_US
dc.description.abstractSatın alma davranışını ve ürün seçimini etkileyen fiyat algısı; işletmelerin ürünlerinin fiyatına ilişkin geliştirecekleri stratejilerde ve başarılarında önemli bir araç durumundadır. Bu çalışmanın temel amacı, tüketicilerin meslekleri ile fiyat algısını oluşturan boyutlar arasındaki ilişkinin tespit edilmesidir. Bu amaçla, 10 farklı meslek grubundan oluşan 579 tüketiciye anket uygulanmıştır. Araştırma analizinde, tüketicileri cinsiyet değişkenine göre karşılaştırmak için bağımsız örneklem t testi; aylık gelir, yaş, eğitim durumu ve meslek değişkenlerine göre karşılaştırmak için ise tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, tüketicilerin demografik özellikleri ve meslekleri ile fiyat algılarını oluşturan boyutlar arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Bu çalışma, katılımcıların oluşturduğu meslek gruplarının kapsamı, fiyat algısını oluşturan boyutlar ile farklılıkların incelenmesi ve katılımcı sayısı açısından Türkiye’de yapılmış ilk ve en güncel çalışma olması açısından önem taşımaktadır. Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda, hedef pazarı Türkiye olan işletmelere ve ilgili literatüre katkı sağlamak amacıyla çeşitli öneriler geliştirilmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.relation.isversionof10.25204/iktisad.841363en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectprice perceptionen_US
dc.subjectoccupationen_US
dc.subjectdemographic characteristicsen_US
dc.subjectconsumer behaviouren_US
dc.subjectfiyat algısıen_US
dc.subjectmesleken_US
dc.subjectdemografik özellikleren_US
dc.subjecttüketici davranışıen_US
dc.titleA study on the determination of the association between consumers’ price perceptions and their demographic characteristicsen_US
dc.title.alternativeTüketicilerin fiyat algılamaları ile demografik özellikleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi üzerine bir araştırmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜ, Samsun Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-3133-3620en_US
dc.contributor.institutionauthorÖzden, Aybike Tuba
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue16en_US
dc.identifier.startpage453en_US
dc.identifier.endpage479en_US
dc.relation.journalJournal of Economics Business and Political Researchesen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record