Show simple item record

dc.contributor.advisorAşçı, Ramazan
dc.contributor.authorAçıkgöz, Abdullah, [Tarih]
dc.date.accessioned2020-07-22T10:19:50Z
dc.date.available2020-07-22T10:19:50Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://libra.omu.edu.tr/tezler/12703.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/32993
dc.descriptionTez (tıpta uzmanlık) -- Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2007en_US
dc.descriptionLibra Kayıt No: 12703en_US
dc.description.abstractAmaç: inmemiş testiste ısı artımı sonucu geliştiği düşünülen hasarda mast hücrelerinin rolünü ve bu hasarın önlenmesinde mast hücre blokerinin etkisini ratlarda deneysel olarak araştırmayı planladık. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 65 Wistar cinsi yenidoğan erkek rat kullanıldı. Ratlar üç gruba ayrıldı. Grup 1 (30 rat) ve grup 2'deki (15 rat) ratlara yenidoğan döneminde tek taraflı deneysel inmemiş testis oluşturuldu. Grup 2'deki ratlara erişkin döneme kadar oral yoldan 1 mg/kg/gün dozunda katotifen verildi. Grup 1'de onar rata ve Grup 2'de beşer rata 30,45 ve 90. günlerde bilateral orşiektomi yapıldı. Grup 3'de ise (20 rat) beşer rata yenidoğan döneminde ve 30,45 ve 90. günlerde bilateral orşiektomi yapıldı. Testislerin ağırlıkları, interstisyel ve peritübüler alandaki mast hücre sayıları, testiküler biyopsi skoru, intertisyel bağ dokusu artımı, seminifer tübül çapları ve seminifer tübür bazal membran kalınlıkları ölçüldü.Bulgular: İnmemeiş testislerin ağırlıklarının ve seminifer tübül çaplarının azaldığı, interstisyel ve peritübüler alanda mast hücre sayılarının arttığı, mast hücre sayısı artışı ile interstisyel alanda fibrozisin korele olduğu, seminifer tübül bazal membranlarının kalınlaştığı ve spermatogenetik aktivitenin azaldığı saptandı. Karşı inmiş testisin kompensasyon göstererek ağırlığının arttığı ancak seminifer tübül çaplarının değişmediği görüldü. İnmiş testislerde interstisyel ve peritübüler alanda mast hücre sayılarının arttığı ve spermatogenetik aktivitenin azaldığı saptandı. Mast hücre blokeri ile inmemiş testislerde mast hücre sayılarının azaldığı, inmiş testislerde ise kontrol grubu ile benzer olduğu ve inmemiş testiste seminifer tübül bazal membranlarının puberteye kadar korunduğu saptandı. Grup 1, Grup 2 ve kontrol grubundaki değişkenler öncelikle Kruskal Wallis varyans analizi ile karşılaştırıldı. Fark çıkanlar açısından ikili grup karşılaştırmaları Mann-Whitney U testi kullanılarak yapıldı. Her bir grubun 30,45 ve 90. günlerdeki sağ ve sol testislerine ait değişkenlerin karşılaştırılmasında Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi kullanıldı. Sonuç: Tek taraflı inmemiş testisli ratlarda her iki testiste interstisyel ve peritübüler alanda mast hücreleri aktive olmaktadır. Seminifer tübül bazal membranında ve interstisyel alanda fibrozis gelişmekte ve spermatogenetik aktivite bozulmaktadır. Mast hücreleri blokeri ile bu süreç engellenebilmektedir.en_US
dc.formatXI, 165 y. : resim, tablo ; 30 sm.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherOndokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakultesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTestisen_US
dc.subjectMast hücrelerien_US
dc.subject.otherTEZ TIP A181r 2007en_US
dc.titleRat, deneysel tek taraflı inmemiş testiste gelişen hasarın mast hücre blokeri ile önlenmesi / Abdullah Açıkgöz; Danışman Ramazan Aşcıen_US
dc.typespecialistThesisen_US
dc.contributor.departmentOMÜ, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record