Show simple item record

dc.contributor.authorGünday, Rıfat
dc.contributor.authorAycan, Ahmet
dc.date.accessioned2020-06-21T10:09:07Z
dc.date.available2020-06-21T10:09:07Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpBd01qQTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/6478
dc.description.abstractEdebiyatın ne olduğu konusunda farklı görüşler öne sürülmeklebirlikte en yaygın kabul edilen görüş, edebiyatın toplumu, insanı veyaşamı yansıttığı, yazarın da bir gerçeğin sunucusu olduğu yönündedir.Bir edebiyat yapıtının nasıl yorumlanması gerektiği hususunda ortayakonan dört temel yaklaşımdan bir tanesi, edebi yapıtı toplumla olanilişkisinden hareketle anlamlandırmaya çalışmaktadır. Bu yaklaşımıbenimseyen kuramcılara göre, edebi yapıt toplumu yansıtan bir aynadır.Princesse de Clèves 1678 yılında yayımlanmıştır. Romanın17.yüzyıl klasisizm edebiyat akımının kurallarına bağlı kalınarakyazıldığı söylenebilir. Romanın öyküsü çözümlenirken, 16. yüzyılRönesans ve Reform hareketleriyle 1789 Fransız Devrimi arasındakitarihi değişim süreci, II. Henri ve Kral XIV. Louis dönemlerini dikkatealmak gerekmektedir.Eylül, 1900 yılında Servet-i Fünun dergisinde tefrika halindeyayınlanmıştır. Romanı değerlendirirken Batılılaşma hareketleri veTanzimat ile başlayan 1923’ te Cumhuriyet’in ilanı ile uç noktaya ulaşanTürk toplumunun yaşadığı tarihi değişim sürecini ve II. Abdülhamitdönemini dikkate almak uygun bir yaklaşım olacaktır.Princesse de Clèves adlı romanın konusu yasak aşk ve olayaristokrat çevrede, sarayda geçmektedir. Eylül adlı romanın konusu dayasak aşktır. Ancak olay İstanbul’da kent yaşamı sürdüren bir aileortamında geçmektedir. Princesse de Clèves adlı romanın kahramanları aristokrasiyi, Eylül adlı romanın kahramanları halkı temsil etmektedirdenilebilir, bununla birlikte romanın yazıldığı dönem İstanbul’da yaşamsürdüren insanların, Anadolu’da yaşayan halka göre entelektüel açıdandaha batılı bir kültüre ve yaşam tarzına yakın olduklarını unutmamakgerekir.Mme de Lafayette ve Mehmet Rauf romanlarında bir yandanyaşadıkları toplumların değerlerini yansıtmaya çalışırken, diğer yandanda bireylerin duygularını ve ruhsal durumlarını çözümleme çabasıiçerisindeler. İkisi de yasak aşk konusunu toplumlarında kabul görendeğerler açısından ele almakta ve sözü edilen değerlerin bireylerinpsikolojileri üzerindeki etkilerini irdelemektedirler. Her iki romanda daerdem, sadakat ve namus gibi toplumsal değerleri üstün kılmaanlayışının hâkim olduğu ve bu değerlerin aşk duygusuna bağlı gelişentutkuların önüne geçtiği görülmektedir.en_US
dc.description.abstractWith different asserted opinions regarding what the literature is,the most accepted opinion is that literature reflects society, people andlives and author is the representor of truths. One of the four basicapproaches regarding how to interpret a literary work is to try to relatethe literary work within its own society. According to the theorists whoadopt this idea, a literary work is a mirror that reflects its own society.Princesse de Clèves was published in 1678. It can be said that thenovel was written by depending upon the doctrines of 17 th classismliterature movement. When the story of the novel is analyzed, it isnecessary to take into consideration the historical period of changebetween 1789 French revolution and 16 th Renaissance and reformmovements, and II. Henri ve Kral XIV. Louis periods.Eylül was published serially in Servet-i Fünun journal in 1900.When the story of the novel is analyzed, it will be an appropriateapproach to take into consideration the historical period of changeTurkish society witnessed during which began with the 2 nd Abdülhamitera, westernization movements and Tanzimat reform era peaking up tothe 1923 proclamation of the Republic.The topic of Princesse de Clèves is liaison and the story is narratedin aristocratic place namely in a court. The topic of Eylül is also liaison;however, the story is narrated in the context of a family which has a citylife. The characters of Princesse de Clèves represent aristocracy while thecharacters of Eylül represent folk namely public. It shouldn’t be forgottenthat the era, when the novel was written, people who lived in İstanbulhad a more tendency towards western life style and culture compared topeople living in Anatolia. While Mme de Lafayette and Mehmet Rauf are trying to reflect thevalues of their societies in which they live, they are also in a position ofanalyze the emotions of individuals and scrutinize the state of minds ofindividuals. Both of the writers deal with the topic of liaison in terms ofthe accepted social values of their own societies and investigate theeffects of aforementioned values on the individuals’ psychology. In bothnovels, the understanding of the superiority of virtue, loyalty and honordominates and these values overtake all of the passions resulting fromlove affair.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAntropolojien_US
dc.subjectArkeolojien_US
dc.subjectSanaten_US
dc.subjectAsya Çalışmalarıen_US
dc.subjectDavranış Bilimlerien_US
dc.subjectİşen_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.subjectİletişimen_US
dc.subjectKriminoloji ve Ceza Bilimien_US
dc.subjectKültürel Çalışmalaren_US
dc.subjectNüfus İstatistikleri Bilimien_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectÖzelen_US
dc.subjectÇevre Çalışmalarıen_US
dc.subjectErgonomien_US
dc.subjectEtiken_US
dc.subjectEtnik Çalışmalaren_US
dc.subjectAile Çalışmalarıen_US
dc.subjectFilmen_US
dc.subjectRadyoen_US
dc.subjectTelevizyonen_US
dc.subjectFolkloren_US
dc.subjectCoğrafyaen_US
dc.subjectSağlık Politikaları ve Hizmetlerien_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectBilim Felsefesi ve Tarihien_US
dc.subjectOtelciliken_US
dc.subjectKonaklamaen_US
dc.subjectSpor ve Turizmen_US
dc.subjectBeşeri Bilimleren_US
dc.subjectBilgien_US
dc.subjectBelge Yönetimien_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.subjectDil ve Dil Bilimen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.subjectEdebiyaten_US
dc.subjectEdebi Teori ve Eleştirien_US
dc.subjectMantıken_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectOrtaçağ ve Rönesans Çalışmalarıen_US
dc.subjectMüziken_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectBeslenme ve Diyetetiken_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.subjectSiyasi Bilimleren_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectKamu Yönetimien_US
dc.subjectHalkla İlişkileren_US
dc.subjectDin Bilimien_US
dc.subjectSosyal Çalışmaen_US
dc.subjectSosyolojien_US
dc.subjectMadde Bağımlılığıen_US
dc.subjectTiyatroen_US
dc.subjectKentsel Çalışmalaren_US
dc.subjectKadın Araştırmalarıen_US
dc.titleMme De Lafayette’in Princesse De Clèves ve Mehmet Rauf’un Eylül Adlı Romanlarında Toplumsal Değerlerin Kahramanların Yaşamı ve Psikolojisi Üzerine Etkisien_US
dc.title.alternativeThe Effects of Social Values on the Protagonists’ Life and Psychology in the Novels of Princesse De Clèves (Mme De Lafayette) and Eylül (Mehmet Rauf)en_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜen_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue20en_US
dc.identifier.startpage475en_US
dc.identifier.endpage499en_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record