Show simple item record

dc.contributor.authorDonbaloğlu, Serpil
dc.contributor.authorKaraman, Çağatay İnam
dc.date.accessioned2022-11-15T06:08:58Z
dc.date.available2022-11-15T06:08:58Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.citationDonbaloğlu, S. (2021). Altıncı sınıf öğrencilerine görsel sanatlar dersinde hava perspektifi bilgisinin kazandırılmasına yönelik uygulamalar (Yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsunen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/33698
dc.descriptionTam Metin / Full Texten_US
dc.description.abstractAraĢtırmamda problem olarak ele aldığım konu, ortaokul müfredatı kazanımları içinde oldukça küçük ve yetersiz bir yeri olan, hava perspektifi bilgisinin öğrencilere kazandırılması ile öğrencilerin çevrelerini yeniden keĢfetme süreci ele alınmıĢtır. Bu çalıĢma ile ulaĢılmak istenen, öğrencilere görsel sanatlar dersinde akademik baĢarısına perspektif ve hava perspektifi bilgisinin yeterli düzeyde kazandırılmasının katkılarını ortaya koymaktır. Bir eylem araĢtırması olan bu çalıĢma nitel özellik göstermekte olup eylem araĢtırması olması ile bir müdahaleli araĢtırma türüdür. ÇalıĢmada deneysel yöntemlerden öntest-sontest Ģartını sağlayacak Ģekilde önçalıĢma-sonçalıĢma modeli uygulanmıĢ olup bunun yanında süreç değerlendirilmesi araĢtırmacı günlükleri yardımı ile sağlanmıĢtır. Perspektif ve hava perspektifi bilgisinin öğrencinin sanatsal çalıĢmalarına katkısı olmuĢ mudur? Ön çalıĢma ile son çalıĢma arasında belirgin farklar var mıdır? Soruları etrafında ĢekillenmiĢtir. Atatürk Ortaokulu 6/B sınıfı öğrencileri bu araĢtırmaya gönüllü olarak katılmıĢtır. Tez çalıĢması 2019-2020 bahar döneminde gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢma süresine hazırlık olarak; perspektif kavramı ve çeĢitleri, hava perspektifi ve bu konuyu tamamlayacak renk bilgisi konuları kuramsal çerçeve içinde oluĢturularak hazırlanmıĢtır. AraĢtırmaya perspektif ve hava perspektifinin tarihsel sürecine katkı sağlayan ustaların da ele alınması ile hazırlık süreci tamamlanmıĢtır. YaĢama yakınlık ilkesine uygun olarak öğrenci tecrübelerine ders içerisinde sınıfça vakit ayrılmıĢtır. ÇalıĢma sırasında varılmak istenen hedef ile ilgili problemler küçük parçalara bölünmüĢ ve aĢamalı olarak çözümlenmesiyle öğrencinin dersi kavraması sağlanmıĢtır. Süreç içinde öğrenci görüĢleri de alınarak gözlemler araĢtırmacı günlüğü ile sonucun yorumlanmasına ilave edilmiĢtir. ÇalıĢmalar bireysel farklılıklar dikkate alınarak sınıf bazında değil kendi içerisindeki geliĢmiĢliğine ve süreç içerisindeki ilerlemesine bakılarak değerlendirilmiĢtir. Dönüt ve düzeltmelerin öğrenciye zamanında ve yapıcı olacak Ģekilde verilmesi ile sürecin verimliliği arttırılmaya çalıĢılmıĢtır. Tüm bu süreç sonunda eylem araĢtırmasının yarattığı olumlu sonuçların uzman görüĢleri de alınarak öğrenci baĢarısına önemli katkıları olduğu saptanmıĢtıren_US
dc.description.abstractThe issue that I dealt with as a problem in my research was the process of rediscovering the environment of students by acquiring the knowledge of air perspective, which has a very small and insufficient place in the secondary school curriculum acquisitions. The aim of this study is to reveal the contributions of students to gain sufficient level of perspective and aerial perspective knowledge to their academic success in the visual arts course. This study, which is an action research, has qualitative features and is an action research type of intervention research. In the study, a pre-study-post-study model was applied in a way to meet the pre-test-post-test condition among the experimental methods, and the process evaluation was provided with the help of the researchers' diaries. Has the knowledge of perspective and aerial perspective contributed to the student's artistic work? Are there any significant differences between pre-work and final work? Its questions are shaped around it. Atatürk Secondary School 6 / B class students participated in this study voluntarily. The thesis study was carried out in the spring semester of 2019- 2020. As preparation for the working period; The concept of perspective and its types, aerial perspective and color knowledge to complement this subject have been prepared within a theoretical framework. The preparation process was completed with the study of the masters who contributed to the historical process of perspective and aerial perspective. In accordance with the principle of closeness to life, time is allocated to student experiences during the class. The problems related to the goal to be reached during the study were divided into small pieces and the student was able to comprehend the lesson by solving them gradually. In the process, students' opinions were also taken and observations were added to the interpretation of the result with the researcher's diary. The studies were evaluated on the basis of individual differences, not on the basis of class, but on their own development and progress in the process. By providing feedback and corrections to the student in a timely and constructive manner, the efficiency of the process was tried to be increased. At the end of all this process, it was determined that the positive results of the action research had a significant contribution to student success by taking expert opinions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherOndokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectsanaten_US
dc.subjectgörsel sanatlar eğitimien_US
dc.subjectperspektifen_US
dc.subjecthava perspektifien_US
dc.subjectarten_US
dc.subjectvisual arts educationen_US
dc.subjectperspectiveen_US
dc.subjectair perspectiveen_US
dc.titleAltıncı sınıf öğrencilerine görsel sanatlar dersinde hava perspektifi bilgisinin kazandırılmasına yönelik uygulamalaren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentOMÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-1112-8347en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record