Show simple item record

dc.contributor.authorTürkçapar, Ünal
dc.contributor.authorYasul, Yavuz
dc.date.accessioned2022-05-31T05:48:43Z
dc.date.available2022-05-31T05:48:43Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationTürkçapar, Ü. & Yasul, Y. (2021). Üniversite okul takımlarında yer alan bireysel ve takım sporu yapan öğrencilerin öfke düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(3), 1923-1931. Doi: 10.33206/mjss.891966en_US
dc.identifier.issn1694-7215 / 1694-7215
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33206/mjss.891966
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12712/33283
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin öfke düzeylerini farklı değişkenlere göre araştırmaktır. Araştırmada betimsel nitelikli tarama modeli kullanıldı. Bu araştırma Kırgızistan Türkiye Manas üniversitesi bünyesinde farklı spor branşlarına sahip üniversite öğrencileri ile sürdürüldü. Çalışmaya 89 erkek 51 kadın katıldı ve gönüllü katılım kriteri esas alındı. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve sürekli öfke ve öfke tarzlarının belirlenmesi için sürekli Öfke-Öfke Tarz Ölçeği (SÖ-ÖTÖ) kullanıldı. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 21.0 istatistik programı aracılığıyla değerlendirildi. Normallik analizleri yapılarak ikili grup karşılaştırmaları için independent sample t testi üç ve daha fazla grup karşılaştırmaları için One Way Anova testi kullanıldı. Gruplar arasındaki karşılaştırmalarda ise LSD ve scheffe testleri kullanıldı. Çalışmanın sonucunda üniversite öğrencilerinin sürekli öfke – öfke tarz ölçeği alt boyutları ile cinsiyet, aktif spor yılı ve spor düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığı görüldü ancak öğrencilerin sahip oldukları branş ve yaş değişkeni arasında sürekli öfke ve öfke dış alt boyutunun etkilendiği tespit edildi. Bu çalışmada tercih edilen spor branşı ve yaş faktörü öğrencilerde öfke düzeylerinin belirlenmesi ve öğrencilerin öfkelerini kolay bir şekilde ifade edebilme yetenekleri üzerinde etkili olabileceği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to investigate university students anger levels acording to different variables. The descriptive survey model was used in the study this research was carried out within Kyrgyzstan Turkey Manas University college students with different sport their owners. 89 men and 51 women participated in the study and voluntary participation criteria were taken as basis. The data of the study were used in the personal information form prepared by the researcher and the constant anger- anger style scale (CA-ASS) to determine the trait anger and anger styles. The data obtained were evaluated in computer enviroment using the SPSS 21.0 statistics program. By conducting normality analyzes, independent sample t test for pairwise group comprisons, One Way Anova test was used for comparisons of three or more groups. LSD and scheffe tests were used for comparisons between groups. As a result of the study, it was found that there was no significant difference between the sub-dimensions of the constant anger-anger style scale and gender and sports levels of the university students, but it was found that the external sub-dimension of constant anger and anger was affected among the branches of the students. In this study, it was concluded that some sports branches may have an effect on students abilities in determining their anger levels and expressing their anger easily.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKırgızistan Türkiye Manas Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.33206/mjss.891966en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectöfkeen_US
dc.subjectspor düzeyien_US
dc.subjectspor branşıen_US
dc.subjectüniversiteen_US
dc.subjectangeren_US
dc.subjectsport levelen_US
dc.subjectsport branchen_US
dc.subjectuniversityen_US
dc.titleÜniversite okul takımlarında yer alan bireysel ve takım sporu yapan öğrencilerin öfke düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesien_US
dc.title.alternativeAnalysis of individual and team sports students in university school teams according to different variablesen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOMÜ, Bafra Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-9458-1664en_US
dc.contributor.institutionauthorYasul, Yavuz
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage1923en_US
dc.identifier.endpage1931en_US
dc.relation.journalManas Sosyal Araştırmalar Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record